Nákup
bcg-contactform.png

Nákupkomplexné riešenie trhovej operatívy

Modul slúži pre realizáciu činností súvisiacich s trhovou operatívou, ktoré sú v prostredí energetiky nevyhnutné pre každý subjekt zúčtovania. Riešenie pokrýva oblasť komodít elektrina a plyn.

Hlavné funkcionality 1. Portfólio management
  • Zdrojom kmeňových dát zmlúv zákazníkov je interná databáza alebo OKTE (odpis kmeňových dát)
  • Súhrn všetkých OPM podľa komodity (trieda TDD, kapacita, Región, SZ, atď.).
 2. Predikcia spotreby a prepočtový model TDD
  • Segment - Tvorba časových radov prepočítanej ročnej spotreby
  • Časové rady (kumulácia za TDD)
  • Pravidelná aktualizácia podľa teplôt (Workflow)
  • Odvodenie diagramov spotrieb
  • VO - predikcia riadená z historických diagramov spotrieb - podklad pre tvorbu indexovej krivky
  • Agregáciou predikcií za jednotlivé segmenty získavame finálnu krivku plánovanej spotreby
 3. HPFC (Hourly Pricing Forward Curve)
  Submodul pre predikciu vývoja cien energetických komodít (výsledná hodinová cena v čase).
 4. Obchodné knihy, kontrakty
  • Bilaterálne obchody na veľkoobchodnom trhu evidujeme formou kontraktov s protistranami
  • Typy kontraktov (Denný kontrakt, Flexibilný kontrakt, Kontrakty TNF - trhy s nevyužitou flexibilitou)
  • Kontrakty interne evidujú profil množstvo a realizovanú jednotkovú cenu
  • Agregačné pohľady nad kontraktami - Obchodné knihy
  • Pricing - oceňovanie formalizácie jednotlivých kontraktov
 5. Denná operatíva a Nominácia
  • Schedulling - predikované plány spotrieb vo vzťahu realizovaným bilaterálnym kontraktom = podklad pre finálne denné nákupy / odpredaje
  • WF proces, ktorý vykoná nomináciu na OKTE skrz štandardizované XML správy cez rozhranie D3BC
  • Identické WF procesy pokrývajú tiež nominácie a obchody na vnútrodennom trhu a Trhu s nevyužitou flexibilitou.
 6. Evidencia zmluvných vzťahov
 7. Vedenie obchodných kníh
 8. Evidencia bilaterálnych kontraktov
 9. Podpora trhu s energiami
  • Obchodovanie na krátkodobých trhoch
  • Obchodovanie na dennom trhu
  • Obchodovanie na vnútro denných trhoch
  • Obchodovanie na trhu s nevyužitou flexibilitou
  • Nominácia množstva vlastného portfólia.


Za účelom prehľadnosti je evidencia údajov vlastného portfólia štruktúrovaná do tzv. Obchodných kníh. Riešenie je doplnené radom reportov, vyhodnotení a grafických prezentácií formou widgetov na informačných Dashboardoch. Jednotlivé interné procesy aj komunikácia s okolím sú plne automatizované tzv. Workflow.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

neváhajte sa opýtať...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mgr. Lenka Svrčinová

Head of Strategic Products© 2019 - 2023 - flexiit.sk

Odkazy / sociálne siete